Protokoll från den ordinarie föreningsstämman i Ralångens Fiber Ekonomisk förening

 

Datum:          2015-06-08

 

Tidpunkt:      Klockan 18.30

 

Plats:             Ralingsåsgården

 

Deltagare;     Interimstyrelsen i föreningen Ralångens Fiber samt de som hörsammat kallelsen, vilken skickats ut till samtliga medlemmar i föreningen.

 

 

Ärendelista

 

§1.            Ordförande i interimsstyrelsen för Ralångens Fiber Ek. För. Birgitta Kellner förklarade mötet som öppnat.

 

§2.            Förslag lämnades till val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

Lars-Erik Fälth valdes till ordförande samt Caroline von Wachenfelt valdes till sekreterare under stämman.

 

§3.            Stämman godkände röstlängden.

 

§4.            Stämman valde två justeringspersoner (tillika rösträknare) Sven Åke Thorstensson samt Tomas Axelsson.

 

§5.            Stämman beslöt att den blivit utlyst i behörig ordning.

 

§6.            Dagordningen fastställdes och godkändes.

 

§7.            Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen kunde inte presenteras då föreningen inte funnits ett helt år och inte haft några inkomster eller utgifter under det första halvåret, förutom den medlemsavgift och anslutningsavgift som erlagts enligt bifogat dokument (se bilaga 1.). Lotta Sprengarfjord (interimsstyrelsens kassör) redogjorde för de intäkter och utgifter föreningen haft under det första halvåret. 56 300 kr hade flutit in i form av medlemsavgifter, samt 1 810 kr hade betalts ut för porto och andra utgifter. Föreningen har inga skulder för närvarande.

 

§8.            Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen kunde heller inte ske av ovannämnda anledningar (se § 7).

§9.            Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna som funnits under interimsstyrelseperioden.

 

§10.          På frågan om arvoden skulle utgå till styrelseledamöterna och revisorer enades mötet om att inga arvoden skulle utgå, förutom ersättningar för personliga utlägg och resekostnader.

 

§11.          Stämman beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad (100 kr/år) samt att alla medlemmar betalar ut en insats om 100 kr per anslutning.

 

§12.          Stämman valde Birgitta Kellner till ordförande i föreningen för ett år.

 

§13.          Stämman valde följande personer Martin Johansson, Manne Freyland samt Caroline von Wachenfelt till ordinarie styrelseledamöter på två år, samt Tomas Axelsson, Steinar Hansen, Lotta Sprengarfjord till styrelseledamöter på ett år samt Andreas Hermansson (på ett år) och Sven-Åke Thorstensson (på två år) till styrelsesuppleanter.

 

§14.          Stämman valde Harald Runestad till revisor på två år.

 

§15.          Stämman valde Hans Karlsson, Bo Gustavsson på två år samt Dag Malgeryd på ett år till valberedning, varav Hans Karlsson skall vara sammankallande.

 

§16.          Ordförande informerade om den budget som projekterats för av ByNet.

 

Det är en preliminär budget, som visar att den totala kostnaden för projektet kommer att bli ca.11 miljoner kronor. Kostnaden per anslutning kommer att bli ca 18 000 kr netto. Här har interimsstyrelsen fått anpassa ansökan till länsstyrelsen till deras nuvarande regler. Detta innebär att samhällen med fler än 200 invånare i nuläget ej har möjlighet att anhålla om och erhålla stöd, varför interimsstyrelsen beslutat att utesluta Frinnaryd ur ansökan om bidrag, men ändå ta med orten i projektet. När man lät ByNet beräkna vad det skulle kosta per anslutning visade det sig att det skulle bli billigare att göra så. Det blev alltså billigare per anslutning att ta med samhället Frinnaryd även utan bidraget. Detta troligen beroende på att anslutningarna i samhället ligger närmare varandra.

 

Ordförande informerade också om en eventuell samförläggning av en elkabel som Eon projekterar. Ralångens Fiber vill passa på att lägga ner bredbandsledning samtidigt som elkabeln grävs ner (en s.k. samförläggning). Detta innebär kostnader som kan uppstå innan bidraget från länsstyrelsen beslutas, varför ordföranden har varit i kontakt med Swedbank och ställt en förfrågan om checkkredit. För att sänka räntekostnaden rekommenderade banken att föreningen söker kommunal borgen, detta kan dock inte ske förrän i höst.

 

§17.          Övriga ärenden;

a)     Ordföranden informerade om den uppskattade kostnaden för byggandet av fibernätet dvs. ca 18 000 kr per anslutning.  Detta under förutsättning av att projektet blir en totalentreprenad, samt att bidrag utgår från länsstyrelsen om 60 % av kostnaden. Den totala kostnaden utan bidrag skulle bli minst ca 40 000 kr per anslutning. Kostnaden per anslutning är utan moms, men föreningen är momspliktig.

b)    Stämman beslutade att fortsätta att bygga fibernätet

c)     Fråga om underhållskostnad när bredbandet blivit klart ställdes och fick som svar att det skulle troligen bli runt 50 kr/månad.

 

§18.          Mötets avslutande

 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 

 

 

Justeras;

 

 

 

 

 

___________________________                                 __________________________

Lars-Erik Fälth (ordförare)                           Caroline von Wachenfelt (sekr)

 

 

 

 

 

 

___________________________                                 __________________________

Sven Åke Thorstensson (justerare)                                Tomas Axelsson (justerare)